Pošlite mi poštou viac informácií
alebo volajte 0910 855 550

Objednávateľ (užívateľ backOFFICE®) berie na vedomie, že dodávateľ (firma backOFFICE.Sk s.r.o.) je odborne, technicky, organizačne a personálne spôsobilý a schopný zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe čoho objednávateľ s dodávateľom uzatvára tento zmluvný vzťah. Dodávateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene objednávateľa odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Za moment uzavretia zmluvy sa považuje uhradenie ročného poplatku za backOFFICE® objednávateľom dodávateľovi.Dodávateľ spracúva osobné údaje za účelom, ktorý súvisí s činnosťami podľa tejto zmluvy. Spracúvaním osobných údajov je predovšetkým zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie. Názov informačného systému je: "backOFFICE®". Osobné údaje, ktoré sa budú spracúvať sú: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, rodinný stav, e-mailová adresa, názov nehnuteľnosti, vlastníkom ktorej je dotknutá osoba. Dotknutými osobami sa na účely tejto zmluvy rozumejú klienti objednávateľa, t.j. záujemcovia o služby poskytované objednávateľom v súvislosti s predmetom jeho podnikania. Objednávateľ a dodávateľ sú oprávnení navzájom si sprístupňovať osobné údaje osobne, ako aj prostredníctvom e-mailu. Objednávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje vyššie.Úhrada služieb cez systém CardPay od Tatrabanka a.s.
CardPay spĺňa všetky pravidlá bezpečného prenosu dát a platby prebiehajú online. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Priebeh platby:

Radi odpovieme na všetky vaše otázky

Naši odborníci vám radi odpovedia na otázky a ukážu všetky výhody spojené s využívaním nášho softvéru. Porovnajte si funkcie balíkov backOFFICE®, vyberte si pre vás najvhodnejší a kontaktujte nás pre dohodnutie prezentácie systému.

info@backoffice.sk +421 910 855 550

Napíšte nám×

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.Potvrdiť